در حال نمایش 10 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD113 مدل 082H1138

  • عملکرد دستی
  • دارای فنر برگشت
  • ورودی قطع و وصل
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 3 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 0/6 متر مربع
  • منبع تغذیه 230 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 40 درجه
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر، 20 ثانیه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD123 مدل 082H1140

  • ورودی تدریجی
  • عملکرد دستی
  • دارای فنر برگشت
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 3 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 0/6 متر مربع
  • منبع تغذیه 24 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 40 درجه
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر، 20 ثانیه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD220 مدل 082H1104

  • ورودی تدریجی
  • عملکرد دستی
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 5 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 1 متر مربع
  • منبع تغذیه 24ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 20 درجه
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر، 100 ثانیه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD210 مدل 082H1102

  • عملکرد دستی
  • ورودی قطع و وصل
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 5 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 1 متر مربع
  • منبع تغذیه 230 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 20 درجه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر، 60-120 ثانیه
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD310 مدل 082H1108

  • عملکرد دستی
  • ورودی قطع و وصل
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 8 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 1/6 متر مربع
  • منبع تغذیه 230 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 20 درجه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر، 60-120 ثانیه
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD413 مدل 082H1148

  • عملکرد دستی
  • ورودی قطع و وصل
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 10 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 2 متر مربع
  • منبع تغذیه 24 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 35 درجه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر،20 ثانیه
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD420 مدل 082H1110

  • عملکرد دستی
  • ورودی تدریجی
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 10 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 2 متر مربع
  • منبع تغذیه 24 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 35 درجه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر،150 ثانیه
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD423 مدل 082H1152

  • فنر برگشت
  • عملکرد دستی
  • ورودی تدریجی
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 10 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 2 متر مربع
  • منبع تغذیه 24 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 35 درجه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر،20 ثانیه
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD520 مدل 082H1116

  • عملکرد دستی
  • ورودی تدریجی
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 15 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 3 متر مربع
  • منبع تغذیه 24 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • زاویه چرخش قابل تنظیم حداقل 20 درجه
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر،150 ثانیه
  • ...

  محرک الکتریکی دمپر دانفوس AMD613 مدل 082H1154

  • فنر برگشت
  • عملکرد دستی
  • ورودی قطع و وصل
  • دارای نشانگر موقعیت
  • گشتاور دمپر 20 نیوتن متر
  • سطح دمپر تا 3 متر مربع
  • منبع تغذیه 24 ولت AC/DC
  • گیره شفت دمپر متداول جهانی
  • قابلیت انتخاب جهت چرخش توسط سوئیچ
  • مدت زمان عملکرد فنر موتور دمپر،20 ثانیه
  • ...