شماره حساب‌های معتبر

saderat-bank-small
بانک صادرات

بنام آقای سعید عبدالعلی

شماره کارت: 8916 - 7444 - 6915 - 6037
شماره حساب: 0212711044004

sepah-bank-logo-small
بانک سپه

بنام آقای سعید عبدالعلی

شماره کارت: 0581 - 5233 - 1011 - 5892
شماره حساب: 0168301049911

pasargad-bank-logo-small
بانک پاسارگاد

بنام آقای سعید عبدالعلی

شماره کارت: 3584 - 6987 - 2910 - 5022
شماره حساب: 3948200104914842

Bank-Mellat-logo-small
بانک ملت

بنام آقای سعید عبدالعلی

شماره کارت: 8857 - 9028 - 3374 - 6104
شماره حساب: 8732657508