نمایش دادن همه 6 نتیجه

منبع انبساط باز 350 لیتری مهرافروز

58,950,000 ریال
 • عایق دار با ظرفیت 350 لیتر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ضخامت: 4 سانتی متر
 • قطر خارجی: 71 سانتی متر
 • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
 • ...

منبع انبساط باز 250 لیتری مهرافروز

49,950,000 ریال
 • عایق دار با ظرفیت 250 لیتر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ضخامت: 4 سانتی متر
 • قطر خارجی: 64 سانتی متر
 • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
 • ...

منبع انبساط باز 185 لیتری مهرافروز

37,950,000 ریال
 • عایق دار با ظرفیت 185 لیتر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ضخامت: 3/5 سانتی متر
 • قطر خارجی: 64 سانتی متر
 • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
 • ...

منبع انبساط باز 130 لیتری مهرافروز

32,950,000 ریال
 • عایق دار با ظرفیت 130 لیتر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ضخامت: 3 سانتی متر
 • قطر خارجی: 57/5 سانتی متر
 • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
 • ...

منبع انبساط باز 80 لیتری مهرافروز

29,950,000 ریال
 • عایق دار با ظرفیت 80 لیتر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ضخامت: 3 سانتی متر
 • قطر خارجی: 53/5 سانتی متر
 • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
 • ...

منبع انبساط باز 50 لیتری مهرافروز

26,550,000 ریال
 • عایق دار با ظرفیت 50 لیتر
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ضخامت: 2/5 سانتی متر
 • قطر خارجی: 43/5 سانتی متر
 • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
 • ...