در حال نمایش 22 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 300 لیتری(16بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 16bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 3000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 200 لیتری(16بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 16bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 3000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 100 لیتری(16بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 16bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 3000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 1000 لیتری(16بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 16bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 3000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 750 لیتری(16بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 16bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 3000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 500 لیتری(16بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 16bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 3000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 1000 لیتری(10بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 750 لیتری(10بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 500 لیتری(10بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط باز 350 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 350 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 4 سانتی متر
  • قطر خارجی: 71 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 250 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 250 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 4 سانتی متر
  • قطر خارجی: 64 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 185 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 185 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 3/5 سانتی متر
  • قطر خارجی: 64 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 130 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 130 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 3 سانتی متر
  • قطر خارجی: 57/5 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 80 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 80 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 3 سانتی متر
  • قطر خارجی: 53/5 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 50 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 50 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 2/5 سانتی متر
  • قطر خارجی: 43/5 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 50 لیتری

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 60 لیتری

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 100 لیتری(10بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 200 لیتری(10بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 300 لیتری(10بار)

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 80 لیتری

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • فشار کاری 10bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
  • ...

  منبع انبساط تحت فشار زیلمت 24 لیتری

  • تیوپی
  • مقاومت بالا
  • منبع انبساط بسته
  • فشار کاری 8bar
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش مصرف برق
  • ساخت کشور ایتالیا
  • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
  • ...